hlavickaindex

Projekty rodinných domov

SPÔSOBY OBJEDNANIA PROJEKTU:


Projekt rodinného domu si môžete u nás objednať elektronicky pomocou objednávkového
ONLINE formulára, prípadne osobne v ateliéri (termín je potrebné dohodnúť na t.č. 0903/916 894).

Predpokladom pre akceptovanie vašej objednávky je zaplatenie zálohy 300,- €, ktorú môžete uhradiť osobne v obchodnej kancelárii, prípadne bankovým prevodom na účet č. 173888765/0900 SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA a.s. Bratislava.

Pri zrušení objednávky na projektovú dokumentáciu prepadá uhradená záloha v prospech dodávateľa.


ČO OBSAHUJE PROJEKT


PROJEKT ARCHITEKTÚRY obsahuje:
Sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50): Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny a rozpočet. Súčasťou projektu architektúry je aj projekt požiarnej ochrany.

PROJEKT STATIKY obsahuje:
Technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu.

PROJEKT KÚRENIA obsahuje:
Technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu.

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY obsahuje:
Technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE obsahuje:
Technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača.

V prípade, že rodinný dom nie je možné napojiť na verejnú kanalizáciu, môžete si objednať PROJEKT ŽUMPY v cene 120,- €. Tak isto v prípade, že rodinný dom neobsahuje vstavanú, alebo pristavanú garáž, môžete si objednať PROJEKT SAMOSTATNEJ GARÁŽE v cene 300,- €, pokiaľ si u nás objednáte projekt rodinného domu.Katalógový projekt pre veľkú individualitu stavebných parciel a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete, neobsahuje osadenie domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete.

Výkresy je možné po individuálnej dohode dohotoviť k projektovej dokumentácii v tomto rozsahu:

Ceny osadenia objektu a jednotlivých prípojok podľa individuálnej dohody.


Podklady pre vyhotovenie výkresov osadenia objektu a jednotlivých prípojok:
Polohopis, výškopis resp. geometrický plán daného pozemku vyhotovený odborne spôsobilým projektantom v odbore geodézia, v digitálnej podobe (na diskete) kópia listu vlastníctva polohové a výškové rozmiestnenie sietí, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami resp. vlastníkmi sietí, ich dimenzie, typ, materiály.


ZMENY hotových projektov je vo vlastnom záujme potrebné s nami konzultovať, o požadované zmeny projektu je po predchádzajúcej konzultácii potrebné písomnou formou požiadať pri objednávaní projektu. Zmeny projektov sú prípustné len s písomným súhlasom našej firmy. Cena zmien projekčných prác nie je zahrnutá v základnej cene projektu rodinného domu.
pata
copy